Voorwaarden

Totstandkomen van de reisovereenkomst
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.
Indien de reisovereenkomst met ons middels boeking via onze website tot stand wordt gebracht, komt deze tot stand nadat de reiziger via het door hem opgegeven e-mail adres een melding heeft ontvangen van ons dat de boeking is gemaakt waarbij tevens het boekingsnummer is vermeld. Deze elektronische bevestiging wordt geacht de reiziger te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel redelijkerwijs geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen.

Informatie op de website en beperking op garanties
De op onze website opgenomen gegevens bevatten algemene informatie en specifieke informatie met betrekking tot de door ons aangeboden producten en maken conform de ANVR Reisvoorwaarden mede deel uit van de reisovereenkomst, echter terzake gelden de navolgende bepalingen:
Als in onze algemene voorwaarden wordt gesproken van een publicatie, wordt daar tevens onder begrepen onze website. Deze wordt regelmatig herzien en voorzien van accurate informatie en accommodatiebeschrijvingen, zodanig dat de inhoud van de reisovereenkomst mede bepaald wordt door de meest recente herziening van onze website. Voor zover van toepassing wordt bij iedere beschrijving de datum vermeld wanneer deze is herzien.
Indien faciliteiten bij een bepaalde accommodatie zijn beschreven, wordt door ons echter niet gegarandeerd dat al deze faciliteiten ten allen tijde geopend of beschikbaar zijn (mede omdat de uitvoering afhankelijk is van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of bezettingsgraad), tenzij u hiervan een schriftelijke garantie van ons heeft bedongen en verkregen. In al onze publicaties worden zoveel mogelijk de faciliteiten van de accommodaties beschreven. De kwaliteit van deze faciliteiten zijn per accommodatie verschillend. Tevens kan voor een deel van de faciliteiten een vergoeding gevraagd worden (b.v. airconditioning, safebox, Turks bad, sauna, fitnessruimte, massage, watersportmogelijkheden, etc.). Dit dient u ter plaatse te betalen. De wijzigingen en aanpassingen van de faciliteiten van de accommodaties kunnen soms afwijken van de gepubliceerde faciliteiten, concepten en voorwaarden. Voor deze wijzigingen kan IremTours niet aansprakelijk gesteld worden. Indien u speciale wensen heeft of u wilt specifiek van een faciliteit gebruik maken, dient u dit nadrukkelijk tijdens uw boeking kenbaar te maken.
Onze website bevat vele links en koppelingen naar andere websites, die niet door ons worden beheerd. Voor al deze websites geldt dat wij hiervoor niet aansprakelijk zij en wordt door ons geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor wat betreft de inhoud en weergave van die websites. De informatie van voornoemde websites maken dan ook uitdrukkelijk geen deel uit van de reisovereenkomst die met de reiziger en ons tot stand komt.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen op onze website endaarmee telkenmale het aanbod van onze producten te wijzigen.

Naam juist?
De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw paspoort. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. IremTours is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw moeten uitschrijven van vliegtickets.

Reisdocumenten en gezondheidsvoorschriften
U dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort of Europese Identiteitskaart. Voor binnenkomst bij Turkije bent u visumplichtig: het visum in Turkije krijgt u op iedere luchthaven in Turkije voor de paspoortcontrole zonder formaliteit, enkel door betaling van €10,-- per persoon (dit geldt ook voor ieder kind dat in het paspoort van een van de ouders is bijgeschreven). Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit informeert u dan bij de ambassade van uw land naar de benodigde reisdocumenten en eventuele visumvoorschriften.
Voor Turkije zijn inentingen niet verplicht, maar bepaalde vaccinaties worden geadviseerd. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of de lokale GGD.
De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Stoelreserveringen vluchten
IremTours kan om logistieke en technische redenen geen zitplaatsreserveringen maken. Een vroege incheck zou derhalve de enige mogelijkheid kunnen zijn om aan uw wensen tegemoet te komen.

Melden op de luchthaven
U dient zich minimaal 2,5 uur voor de op uw ticket vermelde vertrektijd te melden op de binnenlandse- of buitenlandse luchthaven. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit beteken dat u uw vlucht mist en/of recht op een stoel verliest. Onze medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om een vlucht voor u te regelen, echter wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hieruit voortvloeiende kosten. Deze kosten kunnen wij evenmin voorschieten.

Vertragingen
Ieder jaar worden vliegvakanties populairder in Europa, dus neemt de drukte in het luchtruim nog steeds toe. Het komt dus steeds vaker voor dat bepaalde vluchten, ongeacht de luchtvaartmaatschappij vertragingen oplopen als gevolg van extreme drukte in het luchtruim. Behalve hierdoor kunnen vertragingen ook ontstaan door stakingen, stiptheidsacties, redenen van technische aard, extra veiligheidscontroles of niet gearriveerde medepassagiers. IremTours kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden en de gevolgen van het missen van eventueel aansluitend vervoer, of het mislopen van eventuele afhalers, alsmede alle eventuele extra gemaakte kosten van andere aard, komen voor uw eigen rekening.

Vluchtinformatie
Bij de boeking kunt u de richttijden opvragen. Deze zijn echter altijd onder uitdrukkelijk voorbehoud, aangezien het altijd kan voorkomen dat deze tijden, om welke reden dan ook, kunnen wijzigen. Voor wijzigingen is IremTours niet aansprakelijk aangezien deze door de luchtvaartmaatschappij worden vastgesteld en wij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Soms hebben wij meerdere vluchten naar een bestemming. De indeling van deze vluchten wordt bepaald door IremTours en is onder andere afhankelijk van de door u geboekte accommodatie. Over de indeling is helaas geen discussie mogelijk. Het kan voorkomen dat u aankomt of vertrekt op een andere dan de oorspronkelijke luchthaven, wegens een afwijkend reisschema. In het eerste geval zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van aansluitend vervoer naar uw uiteindelijke vakantieverblijf. Technische en organisatorische redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat ook op de dag van vertrek uit Nederland of bij de terugvlucht uit het buitenland wijzigingen dienen te worden aangebracht t.a.v. maatschappij, type vliegtuig en/of vluchtschema.
Turkse charters
De vluchten beginnen altijd vanuit Turkije naar Nederland, waarna aansluitend de vlucht terug naar Turkije gaat. Dit betekent veelal dat de vlucht uit Nederland laat vertrekt en de vlucht uit Turkije vroeg vertrekt. Niet alle vluchten zijn rechtstreeks, het is mogelijk dat er een tussenlanding plaatsvindt.

Reisduur en reistijden
De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomst tijd, aangezien hier sprake is van een internationaal gebruik. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt, maar zes dagen op de bestemming is.
Voor vervoersonderdelen van de reis worden de vertrek en aankomsttijden vermeld in de reisbescheiden, welke tijden in beginsel definitief zijn (de tijden doorgegeven bij boeking zijn altijd onder voorbehoud). Wij kunnen echter om gerechtvaardigde redenen van die tijden afwijken.

Reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen
IremTours is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Wij adviseren u bij boeking een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Uw ziektekostenverzekering dekt namelijk niet altijd de volledige kosten in het buitenland. Voorts dekt een annuleringsverzekering de door ziekte tijdens de vakantiegemiste vakantiedagen, bij ziekenhuisopname langer dan 24 uur.

Reissom
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen, in dien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat er een toeslag berekend moet worden. Verhogingen van de kosten zullen zonder toeslag worden doorberekend.

Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatieverschaffer. Preferenties worden dan ook nooit door ons gegarandeerd.
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van ons kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.

Hotelclassificatie
Wij streven naar een zo groot mogelijke objectieve weergave van de informatie in al onze publicaties. Wij gebruiken in al onze publicaties de hotelcategorie zoals deze is vastgesteld door het Turkse Ministerie van Toerisme dan wel de bevoegde gemeentelijke autoriteiten. U dient echter wel rekening te houden met de prijs/kwaliteit verhouding.

Excursies
Lokaal te boeken excursies worden buiten de invloedssfeer van IremTours aangeboden. IremTours of haar vertegenwoordiger in het buitenland publiceert en bemiddelt slechts uit service overwegingen. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze excursies. Lokale excursies zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname, en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd worden. Alle programma's en activiteiten die mogelijk per regio staan vermeld in deze brochure, worden aangeboden door plaatselijke agenten. Deze zijn daarom altijd voorlopig en onder voorbehoud. IremTours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies.

Water, elektriciteit, sanitair en zonne-energie
Het leidingwater is vaak niet bedoeld als drinkwater. In een aantal accommodaties kan leidingwater en zwembadwater zout zijn. De ervaring leert dat ook storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen optreden. Oorzaak hiervan ligt veelal bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan. Noch uw accommodatieverschaffer, noch onze organisatie kan voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak aansprakelijk gesteld worden.
Voorts wordt de warmwatervoorziening (douchen) vaak geregeld middels zonne-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water in de accommodatie, deze voorziening niet toereikend zal zijn. Houdt u er rekening mee dat u dan met koud water zult moeten douchen, en dat dit niet te vermijden is. Een douchegordijn is geen begrip in veel landen, waardoor wateroverlast af en toe voorkomt.
Het komt tevens voor dat u zich af en toe kunt storen aan het geluid van werkende airco's en aggregaten. Deze worden soms in de nabije omgeving van uw accommodatie geplaatst.

Airconditioning
Soms hotels en appartementen beschikken over een centraal airconditioningsysteem. Dit betekent dat de directie van de desbetreffende accommodatie beslist over de uren dat de airconditioning werkt. U kunt dus net op de tijden dat u dat wenst de airconditioning aanzetten. Men houdt hierbij rekening met de temperatuur en de energiekosten, wij hebben hier geen enkele invloed op. Vaak heeft de directie een ander idee dan de gasten wanneer het te warm is. De effectiviteit van de systemen verschilt nogal eens, vaak zijn deze storingsgevoelig. Zeker in middenklasse accommodaties dient men niet al te hoge verwachtingen te hebben. Tevens kan er in vele middenklasse en budget hotels een vergoeding worden gevraagd voor de airconditioning.

Appartementen
De inrichting en inhoud van de keuken van uw appartement kan anders zijn dan wat u in Nederland gewend bent. De meeste keukens beschikken over een of twee kookplaten. Keukengerei is veelal beperkt en bepaalde gebruiksvoorwerpen treft men vaak niet aan. Bij sommige appartementen wordt bij aankomst een borg verlangd.

3 persoonskamers
Indien u met drie personen een hotelkamer boekt, wordt u vaak in een 2-persoonskamer ondergebracht, waar een extra wordt bijgeplaatst. Dit betekent dat de ruimte beperkt kan zijn. Het extra bed is vaak een verrijdbaar (stretcher)bed en niet altijd van hetzelfde formaat of dezelfde kwaliteit als de twee standaard bedden.
Voor en naseizoen accommodaties
In een aantal hotels wordt een entertainment programma verzorgd. Om welke reden dan ook kan de directie van de accommodatie besluiten dat bepaalde onderdelen van zo'n programma geen doorgang kunnen vinden. IremTours kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Ook kan het voorkomen dat bij een relatief lage bezetting maaltijden in buffetvorm slechts in menuvorm kunnen worden aangeboden, of dat bepaalde faciliteiten in het voor- en naseizoen niet of beperkt zijn opengesteld. Bij hoge buitentemperaturen kan het voorkomen dat het binnenzwembad niet geopend is.
De kleinsten
Vaak beschikken hotels en appartementencomplexen over kinderbedjes en stoeltjes. Aangezien deze slechts beperkt aanwezig zijn, dient u dit reeds bij boeking door te geven (voor het gereed staan bij aankomst kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen). Eventuele kosten dient u ter plaatse af te rekenen.

All inclusive formule
In veel accommodaties in Turkije kunt u op basis van all inclusive verblijven. Helaas zijn niet voor alle accommodaties de all inclusive formules gelijk. Voor de eenvoudigere accommodaties geldt dat onbijt/lunch/diner en drankjes (vaak van 10.00 tot 23.00) inbegrepen zijn. U kunt kiezen uit lokale, non-alcoholische drankjes (koffie, thee, cola, fanta, water, soda, geconcentreerde vruchtensappen) en lokale alcoholische drankjes (wijn, bier, raki, vodka, gin, cognac en lokale likeurtjes). Gebruik van de minibar, kluishuur, drankjes in discotheek, ijsjes en verse vruchtensappen zijn meestal niet in de all inclusive formule inbegrepen. Ook kan het zijn dat de strandbar, de ligbedden en de parasols niet in de all in formule zijn inbegrepen. Uiteraard is een en ander per accommodatie verschillend. In onze gids hebben wij per accommodatie vermeld wat bij de all in formule is inbegrepen.

Minibar
De minibar is niet altijd gevuld in de accommodaties. Soms moet daar om gevraagd worden, in sommige gevallen is de minibar altijd leeg.

Foto's
De interieurfoto's geven een beeld van wat u ongeveer kunt verwachten in uw vakantieverblijf, echter niet altijd zijn alle kamers hetzelfde. Het kan daarom best eens voorkomen dat uw vakantieverblijf niet helemaal overeenkomt met de gepubliceerde foto.
Onvolkomenheden
IremTours stelt alles in het werk om uw vakantie goed te laten verlopen. Er kan echter toch eens iets niet in orde zijn dat zou kunnen resulteren in een klacht. Indien dit het geval is, meldt dit dan direct bij de reisleiding, hotelier en/of agentschap. Zij zullen dan trachten ter plaatse een en ander op te lossen. Als het eventuele probleem niet op te lossen is, dient u ter plaatse om een klachtenformulier te vragen. Deze dient u direct na de reis, vergezeld van een schriftelijke uitleg in te dienen bij IremTours.

Wij nemen uw klacht echter in het geheel niet in behandeling indien deze:
- Niet tijdens uw verblijf ter plaatse is gemeld bij de reisleiding ter plaatse en u geen klachtenformulier heeft.
- Niet binnen de gestelde termijn (binnen 30 dagen na terugkeer) bij ons ingediend wordt
- Índien u zonder overleg gepleegd te hebben met IremTours/ plaatselijk agentschap zelfstandig een andere accommodatie betrekt of de gereserveerde accommodatie verlaat. Wanneer u de reisleiding ter plaatse niet kunt bereiken dient u contact op te nemen met de lokale agent (zie het telefoonnummer op uw hotelvoucher). Wanneer uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost dient u contact op te nemen met IremTours in Nederland (0346-285802).
2003 IremTours
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde IremTours.